Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY (rok 2018/2019)

ZASIŁEK SZKOLNY może otrzymać uczeń szkoły zamieszkały na terenie miasta Lublin znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia i innych szczególnych zdarzeń losowych). Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Ubiegając się o zasiłek szkolny wnioskodawca powinien wypełnić WNIOSEK i dostarczyć do pedagogów szkolnych wraz z następującymi załącznikami:
• oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
• dokument świadczący o zaistnieniu sytuacji losowej, która spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.
UWAGA!!!
Uczniowie, którzy zamieszkują inne gminy niż gmina Lublin, wypełniają wniosek wraz załącznikami w szkole i składają stosowne dokumenty w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

UWAGA!
Uczniowie mogą również korzystać z bezpłatnych obiadów - wszelkie formalności zainteresowani rodzice załatwiają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.