Teatr szkolny

Zajęcia teatralne skupiają chętnych gimnazjalistów z klas drugich, trzecich, czwartych i siódmych naszej szkoły. Stwarzają młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, plastycznych i innych. Wpływają na sferę emocjonalną, wyrabiając u uczniów postawę odpowiedzialności, rzetelności i sumienności oraz poszanowania pracy własnej i innych. Podstawowym założeniem działania jest kształtowanie osobowości uczniów, przygotowanie do odbioru sztuki, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz funkcjonowania w różnych rolach w przyszłym życiu rodzinnym
i społecznym.

Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są zabawy integracyjne, różnego typu improwizacje
i doskonalenie technik aktorskich. Programowi temu przyświeca zasada systematyczności i stopniowania trudności w rozwoju artystycznym młodzieży.

Nie ma podziału na sekcje, aczkolwiek zajęcia są tak pomyślane, aby wydobyć różne predyspozycje uczniów i pokazać, że teatr jest syntezą wielu dziedzin sztuki.

Spektakle, które przygotowuje zespół, będą prezentowane przed społecznością szkoły oraz w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty . W tym roku szkolnym wystąpimy również dla dzieci z Przedszkola nr 75 w Lublinie oraz podczas rekolekcji w parafii św. Jadwigi Królowej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarte na nowe, twórcze działania..
W roku szkolnym 2017/18 spotkania naszego koła odbywają się w czwartki od godz. 1405 według potrzeb.

p. Renata Leszko i p. Renata Lesińska

Z każdego występu zamieszczamy zdjęcia „naszych aktorów" na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce „teatr szkolny" i „biblioteka".